Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ.

 

Siedziba:

ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
pokój 108
tel.: +48 68 328 3290

e-mail: ProrektorDN@uz.zgora.pl

UWAGA: Prorektor przyjmuje po uprzednim telefonicznym lub elektronicznym uzgodnieniu terminu z Sekretariatem

 


Zadania i kompetencje

Do zadań i kompetencji Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w szczególności należy:

 • podejmowanie decyzji dotyczących mienia i gospodarki w zakresie zwykłego zarządu w sprawach podległego mu pionu,
 • nadzór nad funkcjonowaniem Centrum Komputerowego Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych w ramach budżetu podległego pionu,
 • opracowanie planów rzeczowo – finansowych pionu i sprawozdań z ich realizacji,
 • kształtowanie polityki naukowej Uniwersytetu sprzyjającej podnoszeniu poziomu i jakości jego działalności naukowo – dydaktycznej,
 • koordynowanie przygotowania wniosków o dofinansowanie badań i inwestycji aparaturowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i innych instytucji krajowych oraz międzynarodowych programów naukowo – badawczych,
 • nadzór nad raportami z realizacji prac naukowo – badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i inne instytucje krajowe oraz z międzynarodowych programów naukowo – badawczych,
 • nadzór merytoryczny nad działalnością promocyjną osiągnięć naukowo – badawczych Uniwersytetu,
 • nadzór nad organizacją konferencji i sympozjów naukowych organizowanych w Uniwersytecie,
 • nadzór nad realizacją Programu „Uczenie się przesz całe życie/Erasmus” na uczelni,
 • nadzór nad obsługą formalno-administracyjną wyjazdów zagranicznych pracowników Uniwersytetu oraz przyjazdów oficjalnych gości Uniwersytetu,
 • nadzór nad merytoryczną stroną umów o współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowo – badawczymi,
 • reprezentowanie Uniwersytetu w czynnościach związanych z udzielaniem zamówień publicznych zgodnie z art. 44 Ustawy o Finansach Publicznych,
 • nadzór nad wdrażaniem postanowień zmian w ustawach „Prawo o szkolnictwie wyższym” i „Ustawy o stopniach naukowym i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki” oraz związanych z tymi zmianami nowych rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie odnoszącym się do zadań podległego pionu,
 • reprezentowanie Uniwersytetu we wszystkich czynnościach związanych z udzielaniem zamówień publicznych o wartości szacunkowej do kwoty 80 000 euro netto realizowanych przez podległych Realizatorów oraz zatwierdzanie rozstrzygnięć podjętych w toku udzielania tych zamówień,
 • zawieranie umów sponsoringu,
 • podpisywanie dyplomów Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Nauk Biologicznych.