Dział Nauki i Rozwoju Kadry

Zasady nadawania tytułu Doktora Honoris Causa na Uniwersytecie Zielonogórskim

 1. Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego stanowi szczególne wysokie wyróżnienie. Jest on nadawany w dowód uznania zasług w zakresie rozwijania nauki i kultury, dla podtrzymania współpracy i więzów przyjaźni, zarówno z osobą, której jest nadawany, jak i z uczelnią (lub inną jednostką naukową), środowiskiem i krajem z których wywodzi się
 2. Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego nadany może być polskim i zagranicznym uczonym, mężom stanu, wybitnym twórcom i

Przy nadawaniu tytułu doktora honoris causa uczonym z innych uczelni i placówek naukowych uwzględnia się także współpracę tych placówek z Uniwersytetem Zielonogórskim.

 1. Obywatele polscy, wysunięci do tej godności, powinni wykazywać się wybitnym dorobkiem w dziedzinie nauki, techniki, sztuki lub

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego może być nadany pracownikom Uniwersytetu Zielonogórskiego w drodze szczególnego wyjątku, uzasadnionego najwyższymi kwalifikacjami naukowymi i zasługami dla Uczelni.

 1. Obywatele innych państw przedstawiani do godności doktora honoris causa powinni wyróżniać się niekwestionowanym autorytetem. W szczególności uczeni zagraniczni przedstawiani do tego tytułu powinni wykazywać się wybitnym dorobkiem naukowym, przy czym pożądane jest aby w dorobku zawarta była aktywna współpraca z nauką polską i Uniwersytetem Zielonogórskim.
 2. Doktorat honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego przyznawany jest na podstawie uchwały Senatu, podejmowanej na wniosek
 3. Z inicjatywą wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa występuje do Rektora Dziekan w imieniu Rady Wydziału, posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Inicjatywa ta winna dotyczyć osób, o których istnieje przekonanie, że przyjmą ofiarowaną im godność.

W przypadku wstępnego zaakceptowania kandydatury przez Rektora, kandydat składa Dziekanowi:

 • życiorys, ze szczególnym uwzględnieniem działalności naukowej i zawodowej oraz związków z Uniwersytetem Zielonogórskim,
 • spis osiągnięć (np. spis publikacji naukowych).
 1. W ramach przebiegu procedury na Wydziale:
  • Dziekan wybiera referenta (ew. sam Dziekan), który przedstawi Radzie Wydziału wniosek o wystąpienie do JM Rektora o wszczęcie przewodu dr c.
  • Rada Wydziału po wysłuchaniu wniosku podejmuje uchwałę w głosowaniu tajnym o skierowanie wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa określonemu kandydatowi.
  • Rada Wydziału podejmuje Uchwałę o wyborze Promotora dr Kandydatura ta powinna być wstępnie uzgodniona z kandydatem do tytułu doktora honoris causa.
  • Dziekan przekazuje uchwały Rady Wydziału Rektorowi Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz dodatkowo:
 • nazwisko promotora,
 • propozycje trzech Uczelni Wyższych, których Senaty przygotowują opinie wspierające.
 1. W ramach przebiegu procedury obsługiwanej przez Dział Nauki Uniwersytetu Zielonogórskiego:
  • Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego stawia wniosek na posiedzeniu Senatu o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa i występuje do trzech określonych Senatów o wydanie opinii wspierającej. Uchwałę w tych sprawach Senat podejmuje w głosowaniu
  • Rektor przesyła dokumentację o kandydacie do trzech Rektorów z prośbą o wydanie opinii wspierających przez Senaty tych
  • Po otrzymaniu opinii wspierających Rektor informuje Senat oraz prosi Promotora o przedstawienie Senatowi szczegółowego uzasadnienia do nadania kandydatowi tytułu doktora honoris
  • Senat podejmuje Uchwałę (głosowanie tajne) o nadaniu kandydatowi tytułu doktora honoris
  • Rektor ustala termin uroczystości związanych z nadaniem tytułu doktora honoris causa.