Dział Nauki i Rozwoju Kadry

Z-ca Dyrektora Biura Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

mgr inż. Danuta Chojnacka

tel.: +48 68 328 3202
e-mail: D.Chojnacka@dn.uz.zgora.pl

Godziny pracy: 7.30 - 15.30

mgr inż. Katarzyna Lubińska

tel.: +48 789 442 065
e-mail: K.Lubinska@dn.uz.zgora.pl

Godziny pracy: 7.30 - 15.30

mgr Gabriela Dubiec

tel.: +48 68 328 3296
e-mail: G.Dubiec@dn.uz.zgora.pl

Godziny pracy: 8.00 - 15.00

mgr Małgorzata Szulim

tel.: +48 68 328 2621
e-mail: M.Szulim@dn.uz.zgora.pl

Godziny pracy: 7.30 - 15.30

Zakres działalności

 • koordynacja współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie finansowania działalności naukowo-badawczej
 • nadzór formalny nad rozliczaniem i wydatkowaniem środków finansowych w ramach subwencji ministerialnych
 • doradztwo i pomoc kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie prawidłowego i terminowego wprowadzania danych do systemu POL-on
 • aktualizacja danych dotyczących składanych oświadczeń pracowników do systemu POL-on
 • doradztwo i pomoc kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie przygotowania do ewaluacji jakości działalności naukowej przeprowadzanej przez Komisję Ewaluacji Nauki
 • gromadzenie i udostępnianie informacji o konferencjach organizowanych lub współorganizowanych przez Uniwersytet
 • prowadzenie bazy danych postępowań o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego profesora przez jednostki Uniwersytetu
 • organizacja promocji doktorskich i habilitacyjnych, współudział w organizacji doktoratów honoris causa
 • koordynacja, we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uczelni, spraw związanych z pozyskiwaniem danych niezbędnych do przygotowania wymaganych przepisami prawa okresowych zbiorczych sprawozdań dotyczących działalności Pionu
 • prowadzenie spraw związanych z nagrodami Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie spraw związanych z wnioskami o stypendia dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego