Konkursy

Narodowe Centrum Nauki

NABÓR AKTUALNY:

OPUS 21konkurs na projekty badawcze, przeznaczone dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. W konkursie OPUS 21 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych: z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych lub we współpracy z partnerami zagranicznych instytucji naukowych.

PRELUDIUM 20 –  konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

QuantERA II konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych w tematyce: Quantum Phenomena and Resources i Applied Quantum Science. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

CHANSEkonkurs ogłaszanym przez NCN we współpracy z 25 organizacjami finansującymi badania naukowe w Europie. Szczegółowy zakres tematyczny konkursu znajduje się w ogłoszeniu o konkursie. O finansowanie w konkursie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 4 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Weave-UNISONOkonkurs  na międzynarodowe projekty badawcze o wyróżniającym się poziomie naukowym, dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w zagranicznych instytucjach partnerskich jako agencjach wiodących.

TANGO 5celem konkursu jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych szczególnie: określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych, wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych.

BiodivRestorekonkurs BiodivRestore na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące bioróżnorodności oraz ochrony i odbudowy zdegradowanych ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wodnych. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.