Konkursy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nauka dla Społeczeństwa – przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) Dziedzictwo narodowe – DRUGI NABÓR – celem projektu jest opracowanie wieloletnich projektów edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym. Obszary priorytetowe w drugim naborze:

  1. Dziecko i dzieciństwo w polskiej kulturze oraz historii – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi itd.;

  2. Przekłady literatury obcej w Polsce – kompendia wiedzy: bibliografie, słowniki, leksykony, encyklopedie itd.;

  3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;

  4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) – Fundamenty – celem projektu jest opracowanie wieloletnich projektów edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym. Tematyka w drugim terminie naboru:

Patriotyzm w świadectwach osobistych – pamiętniki, listy, dzienniki, fotografie, albumy, utwory muzyczne itd.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) – Uniwersalia 2.1 – wprowadzenie dzieł polskiej humanistyki naukowej do międzynarodowego obiegu książki naukowej, o ile wcześniej nie były już opublikowane w jednym z języków kongresowych: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański lub rosyjski.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) – Uniwersalia 2.2 – wsparcie wieloletnich badań nad najważniejszymi dziełami kultury światowej i wprowadzanie ich do obiegu polskiej humanistyki.

Premia na Horyzoncie 2 – wsparcie finansowe podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w związku z realizacją przez nie projektów w ramach programu ramowego Horyzont 2020, programu Euroatom i innych schematów wsparcia badań i innowacji wdrażanych przez Komisję Europejską lub jej agencje wykonawcze, pod warunkiem wykorzystywania w tych schematach zasad obowiązujących w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euroatom.

Granty na granty- promocja jakości III – wsparcie finansowe podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w celu zwiększenia efektywności ubiegania się o granty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i zaangażowania pracowników tych podmiotów w opracowywanie wysokiej jakości wniosków o przyznanie tych grantów.