Uniwersytet Zielonogórski

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą


Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Biuro Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Sekretariat Prorektora Dział Nauki Dział Współpracy z Zagranicą Biblioteka Uniwersytecka Centrum Kultury i Języka Niemieckiego Biuro ds. Współpracy z Centrum Nauki Keplera Festiwal Nauki English version Strona główna

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicąprof. dr hab. Giorgi Melikidze

Siedziba

...................................................

...

ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
pokój 108
......

tel.: 068 328 3290
faks: 068 328 3298

e-mail: ProrektorDN@uz.zgora.pl

UWAGA: Prorektor przyjmuje po uprzednim telefonicznym lub elektronicznym uzgodnieniu terminu z Sekretariatem >>

III edycja konkursu „małe granty”

 

(4 lipca 2018r. – 30 września 2018r.)

Regulamin „małych grantów”

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 

Zadania i kompetencje

...................................................

...

Do zadań i kompetencji Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w szczególności należy :

 • podejmowanie decyzji dotyczących mienia i gospodarki w zakresie zwykłego zarządu w sprawach podległego mu pionu,
 • nadzór nad funkcjonowaniem Biblioteki Uniwersyteckiej,
 • nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych w ramach budżetu podległego pionu,
 • opracowanie planów rzeczowo – finansowych pionu i sprawozdań z ich realizacji,
 • kształtowanie polityki naukowej Uniwersytetu sprzyjającej podnoszeniu poziomu i jakości jego działalności naukowo – dydaktycznej,
 • koordynowanie przygotowania wniosków o dofinansowanie badań i inwestycji aparaturowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i innych instytucji krajowych oraz międzynarodowych programów naukowo – badawczych,
 • nadzór nad raportami z realizacji prac naukowo – badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i inne instytucje krajowe oraz z międzynarodowych programów naukowo – badawczych,
 • nadzór merytoryczny nad działalnością promocyjną osiągnięć naukowo – badawczych Uniwersytetu,
 • nadzór nad organizacją konferencji i sympozjów naukowych organizowanych w Uniwersytecie,
 • nadzór nad realizacją Programu „Uczenie się przesz całe życie/Erasmus” na uczelni,
 • nadzór nad obsługą formalno-administracyjną wyjazdów zagranicznych pracowników Uniwersytetu oraz przyjazdów oficjalnych gości Uniwersytetu,
 • nadzór nad merytoryczną stroną umów o współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowo – badawczymi,
 • reprezentowanie Uniwersytetu w czynnościach związanych z udzielaniem zamówień publicznych zgodnie z art. 44 Ustawy o Finansach Publicznych,
 • nadzór nad wdrażaniem postanowień zmian w ustawach „Prawo o szkolnictwie wyższym” i „Ustawy o stopniach naukowym i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki” oraz związanych z tymi zmianami nowych rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie odnoszącym się do zadań podległego pionu,
 • reprezentowanie Uniwersytetu we wszystkich czynnościach związanych z udzielaniem zamówień publicznych o wartości szacunkowej do kwoty 80 000 euro netto realizowanych przez podległych Realizatorów oraz zatwierdzanie rozstrzygnięć podjętych w toku udzielania tych zamówień,
 • zawieranie umów sponsoringu,
 • podpisywanie dyplomów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Nauk Biologicznych.

 

Zarządzenie nr 77 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 września 2012 w sprawie podziału kompetencji prorektorów UZ

   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2005-2009 .:. D&C by: J A R Y